Utredningar

Utredningar

Min kompetens ligger främst i att behandla och klargöra en fråga som inte är så vanlig – där det behövs nytänk och nya infallsvinklar – och som kombinerar flera olika perspektiv. Ämnesmässigt har utredningarna ofta koppling till social hållbarhet, översiktsplanering, ekonomisk utveckling och övergripande strategisk planering. De utredningar jag gör handlar oftast om samhällsutveckling och mina kunder är främst kommuner och regioner. Ibland handlar det om konsekvensbedömningar eller utvärderingar.

Generellt så jobbar jag mycket nära min uppdragsgivare. Ett viktigt skäl är att uppdragen ofta är utforskande och nyskapande till sin karaktär. Uppdragsgivaren behöver därför vara närvarande i processen för att bekräfta att utredningen har rätt ansatser och en progression i rätt riktning.

Några exempel är:

  • Hållbarhetsbedömning av utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Uppdraget bestod i att bedöma ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna bedömde jag utifrån kunskap om demografisk täthet, näringslivsstruktur, demografi och kompetensförsörjning. För bedömning av de sociala konsekvenserna använde jag kunskap och modeller från folkhälsoområdet. Som underkonsult gjorde Calluna AB en miljökonsekvensbedömning enligt gängse modeller.
  • Sociala innovationer: Ett kunskapsunderlag för Region Östergötlands fortsatta arbete med sociala innovationer och sociala företag. Utredningen var till stor del en beskrivning och förklaring av sociala innovationer. Dessutom bestod rapporten av förslag och stöd till hur sociala innovation kan bedömas i förhållande det de mål som eftersträvas. Som grundläggande modell använde jag LFA (Logical Framework Approach) även kalla värdeskapandekedjan.
  • Ortstypologisering för fem kommuner i centrala Östergötland. Syftet var att ta fram planeringsunderlag för översiktsplanering i fem kommuner i centrala Östergötland. I utredningen utformades och kombinerades tre: arbetspendling, demografi och centralitet.
  • Utvärdering av ERUF-projekt. Jag har under flera år gjort externa lärande utvärderingar av ERUF-projekt drivna av IDC West Sweden AB i Skövde. I utvärderingarna följer jag projekten på nära håll, jag deltar i några utvalda aktiviteter och håller regelbunden kontakt med projektledningen, samt lämnar skriftliga PM ca var sjätte månad. Utvärderingarna görs utifrån värdeskapandekedjan som grundmodell. Jag återkopplar och ger regelbundet stöd till projektledningen och projektmedarbetarna. Dessa projekt har jag fram till årsskiftet 2021–2022 gjort som anställd på Serus AB, men gör dem nu inom Ecosoci.
  • Medborgarstödd finansiering inom jordbrukssektorn. Jag bidrog i en förstudie ledd av Vreta Kluster om alternativa finansieringsformer inom jordbruket.